Общи условия за използване на сайта CareerPro.bg и услугите на “Самодържец” ЕООД.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта CareerPro.bg, собственост на “Самодържец” ЕООД . Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и “Самодържец” ЕООД , с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта CareerPro.bg за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и “Самодържец” ЕООД . Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта CareerPro.bg.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за писане на коментари в CareerPro.bg. “Самодържец” ЕООД не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на CareerPro.bg.

“УСЛУГА/и” на сайта включват:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • участие във форумите на сайта чрез коментиране и оценяване на вече публикувани мнения;
  • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта;
  • получаване на email-бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

“ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което “Самодържец” ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

“ПРЯК МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг пряк начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

Авторски права

  1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.
  3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на “Самодържец” ЕООД . Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от “Самодържец” ЕООД . Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

Конфиденциалност

“Самодържец” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

“Самодържец” ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

“Самодържец” ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на прекия маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на прекия маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на прекия маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “Самодържец” ЕООД на следния email: ask@careerpro.bg

Не се смята за пряк маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация и общите условия за ползване на сайта.

Ограничаване на отговорността

“Самодържец” ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. “Самодържец” ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на “Самодържец” ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

“Самодържец” ЕООД  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

“Самодържец” ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

“Самодържец” ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Услуги, изискващи регистрация

“Самодържец” ЕООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.

Потребителите  имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създадат свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите  се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия на “Самодържец” ЕООД.

“Самодържец” ЕООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия на “Самодържец” ЕООД.

“Самодържец” ЕООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

Промени в Условията за ползване

“Самодържец” ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия за ползване, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Условията за ползване.

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна промяна: 5 април 2023 г.